Nyt om Christen Kolds trækvogn


Dansk Friskoleforening og ”Videns- og Studiecenter for Fri Skole” (nu Friskolearkivet) udgav i 2004 en spændende antologi, hvor forskellige forfattere belyste kendte og hidtil ukendte sider fra Christen Kolds liv og virke. Bogen forhandles fortsat ved henvendelse til Friskolernes Kontor og kan varmt anbefales.

Et af bidragene i bogen omhandler Christen Kolds hjemrejse fra Smyrna i 1857. Artiklen er skrevet af tidligere forskningsbibliotekar Christian Friis Damgaard, og han beretter bl.a. grundigt om den sparsomme faktuelle viden, vi har om den mytologiske vogn, som Christen Kold skulle have trukket eller skubbet på vandringen fra Trieste til Thisted. Med henvisning til især Vilhelm Birkedals erindringer fra 1890 konkluderer Christian Friis Damgaard, at det sandsynligste hjælpemiddel næppe var en trækvogn, men i stedet nok en trillebør. Birkedal oplyser nemlig, at Kold kom kørende med sin trillebør til præstegården i Sønder Omme på sin vej til Thisted, mens alle oplysninger om to- og firhjulede trækvogne stammer fra kilder på anden hånd. Spørgsmålet om trækvogn eller trillebør hører næppe til den mest afgørende viden om Kolds liv, men historiefortælleren vil selvfølgelig gerne vide om Christen Kold trak eller skubbede.

Der er imidlertid i 2012 offentliggjort endnu en kilde til afklaring af spørgs-målet. På Gads Forlag har ordenshistoriograf Knud J. V. Jespersen fået ud-givet bogen ”Vejen Hjem”, der er baseret på 60 personlige levnedsskildringer fra personer med tilknytning til Sønderjylland, de slesvigske krige og gen¬for-eningen. Beretningerne er indsendt til Ordenskapitlet, som det sig hør og bør for personer, der er benådet med ridderkorset.

Blandt de 60 bidragydere er også proprietær Kresten Knudsen, søn af den rige marskbonde Knud Knudsen, hvor Christen Kold var huslærer fra 1838 – 1841. Kresten Knudsen levede fra 1836 – 1922 og blev Ridder af Dannebrog den 15. november 1920 i forbindelse med genforeningen, men han blev snart herefter syg og fik aldrig afsluttet sin levnedsskildring. Kresten Knud-sen beretter imidlertid, at Kold tvang ham til at lære bogstaver, da han var 3 år, hvilket han fandt meningsløst. Derimod havde han gode minder fra Kolds hjemkomst, hvor han ”atter en tid lang” gav undervisning på gården. Den da 11-årige dreng havde oplevet, at Kold vendte tilbage fra Smyrna, ”idet han kørte sine ejendele på en lille firhjulet vogn, som blev liggende på loftet i Forballum”. Hanne Engberg oplyser i ”Historien om Christen Kold”, at vognen eksisterede endnu i 1940.

Christian Friis Damgaard oplyser med Frederik Nygaard som kilde, at vognen blev opbevaret på herregården Trøjborg (købt af Knud Knudsen), men han fæster øjensynligt ikke lid til denne sekundære kilde. Trøjborg som opbeva-ringssted forekommer også usandsynligt, eftersom Knud Knudsen fik slottet revet ned i 1854. Når Kresten Knud¬sen har oplevet, at den firhjulede trækvogn blev sat på loftet i hans barndomshjem i Forballum, fore¬kommer det ellers mest sandsynligt, at Christen Kold fortsatte rejsen med trillebør på det sidste stykke til Thisted. Men fortællingen om trækvognen er åbenbart ikke kun mytologisk, men så sandfærdig, at den med god samvittighed også kan fortælles for nutidens børn, og fortællingen bliver ikke dårligere af, at turen op igennem Jylland foregik med trillebør.

Cecil Christensen:"Gensyn med Christen Kold - en antologi" Red. Inger Harby