Støtteforeningens vedtægter

 

 

 

 

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Friskolearkivet:

 

Formand: Cecil Christensen, Bagtoften 9, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge,

tlf: 62242033, mobil: 40420513,

mail: cecil@sydfynsmail.dk

 

 

Kasserer: Cecil Christensen, Bagtoften 9, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge,

tlf: 62242033, mobil: 40420513,

mail: cecil@sydfynsmail.dk

 

Næstformand: Birte Fahnøe Lund, Nørremarksvej 50, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62242150,

mail: bifalu@post6.tele.dk

 

Sekretær: Barbara Erben, Stationsvej 30B, 5792 Åeslev, mobil: 29724530,

mail: barbara@erben.dk

 

Suppleant for Barbara Erben:

Ebbe Lilliendal, Agertoften 46, Tårup Strand 5871 Frørup, tlf. 21723380,

mail: ebbe@lilliendals.dk

 

Suppleant for Cecil Christensen:

Ole Nielsen, Rahbeksvej 20, 5230 Odense M, mobil: 22824881

 

 

 

 

Beretning for Friskolearkivets støtteforening 2016

Støtteforeningen for Friskolearkivet har to væsentlige opgaver. Dels at levere frivillig arbejdskraft til Arkivet, og dels at skaffe økonomiske bidrag som et væsentligt supplement til grundbevillingerne fra Den frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening. En ikke uvæsentlig tredje opgave er udpegning af 5 stemmeberettigede repræsentanter til Friskolearkivets årsmøde. Der kan ikke herske tvivl om, at de nuværende aktive personer i Støtteforeningen har deres største interesse i det frivillige arkivarbejde. Uden den frivillige indsats ville Arkivet i betydeligt omfang være et lager for gamle afleveringer, hvilket sagt i en sidebemærkning, hverken er uvæsentligt eller nogen lille opgave, når der også skal betjenes interessenter i arkivalierne på lageret. Arkivet har som bekendt haft en ca. 25-årig tilknytning til – og fælles drift med – det nu nedlagte Bibliotek for det Folkelige Arbejde. Friskolearkivet arvede en forpligtelse til at overdrage eller tage vare på dette biblioteks samlinger. Hovedparten af bogbestanden gik til universitetsbiblioteket i Odense, og senere har bl.a. Højskolehistorisk Forening fået overdraget materiale vedrørende højskoler. Der har i årets løb fra Arkivets side været arbejdet ret intenst på at finde aftagere til eller gennemføre kassationer af materiale, der ligger langt fra Arkivets formål. Pladsen til opbevaring af friskole- og Lærerskolearkivalier var efterhånden udnyttet ud over det hensigtsmæssige. Det praktiske arbejde med frasortering og omflytning har krævet mange frivillige arbejdstimer, og arbejdet er langt fra tilendebragt. Arkivet modtager fortsat afleveringer, og der ligger en del – også med ældre afleveringsdato – som endnu ikke er sorteret og arkiveret. Alligevel skal I endelig opfordre skoler og privatpersoner til at aflevere materiale, da fornyelsen i variation og bredde jo er selve Arkivets livsnerve. Ved sortering bliver en del materiale naturligvis frasorteret, da de større afleveringer fx tit indeholder dubletter eller regnskabsmateriale, der kun skal bevares med relevante eksempler. For at illustrere arbejdet kan nævnes en skole, som sendte os alt arkiveret materiale fra en halvtredsårig periode. Det vejede ca. halvandet tons, hvoraf omkring 5% er endt i arkivbokse efter mere end et års arbejde. Flere har spurgt, om skolen dog ikke selv kunne have grovsorteret. Det kunne den selvfølgelig, og det er vel også det som typisk er gjort, før aflevering finder sted. Skolerne afleverer, hvad de tror, Arkivet gerne vil have. Men ved at lade os foretage sorteringen, har vi fået arkiveret materiale for eftertiden, som Arkivet ikke havde eksempler på i forvejen. Skolerne afleverer dog sjældent deres protokoller, hvad vi i høj grad kan beklage, da disse ofte er gode til at perspektivere arkivalierne. Ved udgangen af foreningsåret 2015/16 havde arkivets støtteforening registreret 79 personlige medlemmer og 97 skolemedlemskaber. Da flere (2 personlige medlemmer) er tilkommet i 1. halvår 2016, er de kontingentfri indtil betalingstermin i efteråret. Ved regnskabsafslutningen kan jeg se, at der er betalt 44 personlige bidrag, men det dækker også over indbetalinger fra flere ægtepar. Arkivets regnskabsfører, Ebbe Lilliendal, fører også Støtteforeningens regnskab, og da det kun indeholder indtægter, der direkte overføres som støtte til Arkivet, er det et ganske enkelt regnskab, men en nødvendig kapitaltilførsel for at opretholde Arkivet. Støtteforeningen har hjulpet med at indhente tilsagn fra friskoler om bidrag til den planlagte udgivelse af en ny bog om friskoler og deltaget i afklarende møder med Dansk Friskoleforening. Bogen er nu næsten klar til endelig redigering og derefter trykning, men det vil Birte Fahnøe fortælle mere om i beretning fra Arkivbestyrelsen. Jeg vil kun udtrykke min glæde over, at det mod mange odds lykkedes at gennemføre projektet. Det har krævet mange timers arbejde for især Arkivets formand og den daglige leder. Det er mit håb, at Arkivet herefter kan vende kræfterne mere direkte mod den primære drift. At udvikle arkivdriften kræver både det mentale og manuelle overskud af energi, som nu har været lagt i bogudgivelsen i ca. 3 år, og det må erkendes, at et mindre foretagende som Arkivet med udgivelsen har løftet en betydelig opgave. Ikke for Arkivets egen skyld, men fordi opgaven i en årrække ikke blev taget op af større og stærkere interessenter. Støtteforeningen har i en stor del af foreningsåret været uden fuldstændig bestyrelse, da Anne Tribondeau så sig nødsaget til at trække sig i august. Ved en fejltagelse var der ikke valgt personlig suppleant sidste år. Vi skal derfor ekstraordinært have valgt et bestyrelsesmedlem og en suppleant for tiden frem til årsmødet i 2017. Det fremgår ikke eksplicit af den udsendte dagsorden, som gengiver standarddagsordenen i vedtægten, men inkl. det ordinære valg skal der altså vælges to bestyrelsesmedlemmer med personlige suppleanter under pkt. 4. Vores tredje bestyrelsesmedlem udpeges af Arkivbestyrelsen. Støtteforeningens to hovedopgaver hænger sammen. Hvis Arkivet ikke gøres synligt, bliver det mere end svært at skaffe økonomisk støtte. Jeg har derfor søgt at beskrive Arkivet og Støtteforeningen i en artikel i Friskolebladet, der også på anden vis har omtalt Arkivet. Friskoleverdenen har altid været kendetegnet ved en betydelig gennemstrømning af lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, så der vil til stadighed foreligge en nødvendig oplysningsopgave. – Faglig arkivering burde være grund nok til at støtte arkivet, men det er bevisligt ikke nok. Arkiver udgør en fælles vidensbank, men de fleste indser det ikke, før de en skønne dag får brug for en konkret oplysning eller et historisk overblik. Det er vist et grundvilkår for alle arkiver. Det er en umulig opgave for en arkivleder at skabe den nødvendige synlighed uden hjælp, og Friskolearkivet kan bruge endnu flere frivillige kræfter. Støtteforeningen står derfor åben for enhver person, der vil gøre en indsats – stor eller lille. Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens behandling.

Cecil Christensen

 

 

Beretning for Friskolearkivets støtteforening

 

I vedtægtens § 3 hedder det: Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en økonomisk og/eller aktiv indsats til opnåelse af formålet. Aktive medlemmer kan indgå i et arkivudvalg, som nedsættes af bestyrelsen for Friskolearkivet.

 

Ved udgangen af 2014 havde arkivets støtteforening registreret 50 personlige medlemmer og 84 skolemedlemskaber. Da de personlige medlemmer stort set var indkommet forår og sommer 2014, ønskede vi ikke, at de skulle betale kontingent to gange i kalenderåret, nemlig både ved indmeldelse og ved betalingstermin i efteråret. Ved regnskabsafslutningen kan jeg se, at der er gået helt koks i indbetalingerne fra de personlige medlemmer, idet kun 22 har fået betalt bidrag. Forklaringen er formentlig, at det for medlemmerne har været uklart, hvornår de skulle betale, og der er kun sendt rykkere ud til personer, der har indmeldt sig senere på året. Dette forhold skal forbedres.

Jeg må tilstå, at Støtteforeningen ikke har været specielt aktiv med at kontakte potentielle medlemmer i 2014, og en bestyrelsesbeslutning om, at vi gerne ville tegne sponsorater, er der ikke blevet fulgt konsekvent op på. Det kan sagtens skyldes, at de fleste nuværende bestyrelsesmedlemmer er mere interesserede i det aktive arbejde med selve arkivdriften via det såkaldte „arkivudvalg”. Her er en række indleveringer blevet sorteret og registreret i årets løb, og vi bliver ikke arbejdsløse foreløbig, da der til stadighed indleveres arkivalier. Hertil kommer, at mange af de gamle registreringer ikke følger det nu gældende system, som ligger til grund for den elektroniske søgning via „Arkiv.dk”, så selv om arkivet i en årrække ikke skulle få indleveret nyt materiale, vil der fortsat være nok at tage fat på. Desuden har vi hjælpere med hjemmeside, anmeldelse af friskolelitteratur, regnskabsførelse, rådgivning, kopiering, opstilling af udstillinger m.v. Kun Lis Toelberg har vist styr på, hvor mange der faktisk er involveret i arkivudvalget, og hun får ordet senere i dag.

Støtteforeningen har også hjulpet med fondsansøgninger til den planlagte udgivelse af en ny bog om friskoler og ved afklarende møder med Dansk Friskoleforening, der på givne vilkår har lovet at udgive og forhandle udgivelsen. Der var ikke meget held med ansøgningerne til fonde, så nu arbejdes der på at få skolerne til at præsentere sig i et bind 2 mod en betaling, som svarer til en beskeden annonce i en regionalavis. Kravet er dog også, at de vil skrive en artikel ud fra en skabelon, der sikrer beskrivelse af nutidens mål og praksis med tråde bagud og visioner for fremtiden.

Det er mit håb, at Arkivet snart må lykkes med at få finansieringen af udgivelsen på plads, så kræfterne kan vendes mere direkte mod den primære drift. Arkivets bestyrelse, dets leder og de frivillige i Arkivudvalget har allerede brugt mange timer på forberedelsen, og kun ved en succesfuld udgivelse vil de anvendte timer i mindre målestok kunne blive honoreret og indgå i finansieringen af arkivdriften. Men når dette arbejde er overstået, bliver der forhåbentlig også mentalt overskud til, at Arkivet fx kan udgive et lille årsskrift med oplysende artikler fra arbejdet med de foreliggende arkivalier. Et årsskrift er nok især til glæde for medlemmerne, men det forekommer mig, at de fleste skribenter helst skriver om friskoler på basis af andres udgivelser, så det er vigtigt, at vi også får synliggjort helt konkret, hvilken guldgrube af viden og beretninger, der kan findes i vores mange arkivbokse. Jeg tror, at arkivets ildsjæle også på dette punkt må gå foran.

Støtteforeningen har altså to væsentlige opgaver. Dels at levere frivillig arbejdskraft til Arkivet, og dels at skaffe økonomiske bidrag som et væsentligt supplement til grundbevillingerne fra Den frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening.

De to opgaver hænger sammen. Hvis Arkivet ikke gøres synligt og meningsfyldt, bliver det mere end svært at skaffe økonomisk støtte. Faglig arkivering af skolernes forskelligartede arkivalier burde måske være grund nok til at støtte arkivet med et lille beløb. Men det er bevisligt ikke nok, medmindre det kan synliggøres, at det tjener et formål og bliver brugt. Det er en umulig opgave for en arkivleder alene, og der skal bruges endnu flere frivillige kræfter, hvis vi vil skabe det arkiv, som friskolerne fortjener. Det skal der arbejdes videre på, og Støtteforeningen står åben for enhver initiativrig person, der vil gøre en indsats.

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens behandling.

 

Cecil Christensen

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet afholdt den 15. maj 2013 i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup.

 

Den fulde ordlyd af styrelsens beretning ses på Friskolearkivets hjemmeside: www.friskolearkivet.dk og i administrationsmappen på Friskolearkivets kontor.

 

1. Valg af dirigent. Cecil Christensen valgtes til dirigent og Lis Toelberg til referent.

2. Bestyrelsens beretning. Anne Tribondeau aflagde som formand for Støtteforening bestyrelsens beretning,

hvor Anne

understregede, at hun ser friskolernes historie som Danmarks DNA! Derudover ser Anne støtten fra Den

frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening som livsvigtig for, at arkivet kan opretholde en lederstilling,

som understøtter arkivets liv. Støtteforeningen har kun eksisteret et år, men den er meget vigtig for

arkivetsfortsatte eksistens. Anne Tribondeau foreslog også forskellige tiltag for arkivets driftsøkonomi

bl.a.: Det bør fordeles på forskellige personer, at kontakte mulige nye støtteskoler; Brugerbetaling kunne

indbringe nogle økonomiske midler; Åbent-hus-arrangement; Projekt for de studerende på DfL; Kunne de

3. kr. pr. elev komme direkte fra Dansk Friskoleforening, som en del af kontingentet?; Eksponering af

arkivalier (men flere arbejdsopgaver, kræver flere ansatte i arkivet).

Beretningen affødte flg. kommentarer/debat:

– Det er godt, at alle hjemmesider med ”efternavnet” dk, bliver tværhøstet fire gange årligt, da denne opgave også ses som væsentlig i arkivet, da mange skolers historie er at finde der i dag.

– Friskoleforeningen giver allerede tilskud. Opkrævningen til skolerne bør formuleres meget formelt – jo mere formelt, jo bedre.

– Den direkte telefonkontakt til evt. nye støtteskoler er den form, der virker bedst for et godt resultat.

– Ja, Dansk Friskoleforening bidrager til arkivets drift, men forpligtelsen om arkiv hører simpelthen til det at være friskole, et budskab, som også skal ud til forældrene.

– Det går ikke, hvis skolerne ikke betaler igen, kunne kontingentet til arkivet opkræves via Dansk Friskoleforening?

– Rigtig mange trækker på foreningens ressourcer/pengekasse, hvordan pengene skal bruges, må være hovedstyrelsens prioritering.

– Der foreslås afholdelse af et ”Købmandsmøde”, hvor gode købmænd inviteres for udvikling af nye, gode og indtægtsbringende ideer.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Ebbe Lilliendal havde forelagt regnskabet i under regnskabsaflæggelse i forbindelse med Årsmøde i

Friskolearkivet, derfor gennemgik Cecil Christensen tallene for Støtteforeningen. Forsamlingen

godkendte regnskabet.

4. Valg af bestyrelsesmedlem og personlig suppleant. Barbara Erben blev valgt som bestyrelsesmedlem. Mads Bisgaard valgtes som personlig suppleant for Barbara Erben.

5. Valg af en revisor samt personlig suppleant for et år. Lennart Simonsen valgtes til revisor.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuel

Arne Skovmand foreslog, at der stilles indsamlingsbøtter op til Landsmøde i Dansk Friskoleforening, og at der slås godt på tromme for sagen. Mads Bisgaard foreslog, at arkivsagen kunne synliggøres via regionerne i ”D.F”, så budskabet kommer rundt i landsdelene. Slutteligt takkede Cecil Christensen for god ro og orden under både årsmøde og generalforsamling.

 

Referent Lis Toelberg

Dirigent: Referent:

Cecil Christensen Lis Toelberg

 

 

 

Årsberetning for Støtteforeningen for Friskolearkivet 2013

 

Støtteforeningen for Friskolearkivet har et formål, og det er at medvirke til, at Friskolearkivet kan leve op til sit formål – nemlig at samle på friskolernes historie. Friskolearkivet er med til at berige vores kollektive hukommelse – er med til at overføre den kollektive hukommelse til fremtidige generationer og gøre den tilgængelig for offentligheden.

Friskolernes historie er en del af Danmarks DNA. Det er ikke bare et postulat, og I som er i gang med at skrive en ny udgave af friskolernes historie, kan dokumentere at friskolefolk har efterladt dybe spor i fortiden og banede vej for det moderne Danmark i kraft af deres entreprenørskab og sans for fællesskabet.

En række ildsjæle hjælper frivilligt med at holde liv i arkivet. Det er enestående. Men de mange frivillige kræfter kan ikke alene sikre et driftsgrundlag. Med støtten fra Dansk Friskoleforening, fra Den frie Lærerskole og Støtteskolerne er man i stand til at finansiere en stilling som daglig leder.

 

Vores daglige leder, Lis, medvirker til, at vi i dag her et levende og velfungerende arkiv og ikke bare et opbevaringslager. Det kræver viden, kompetence og ikke mindst et organisatorisk gen! Og vil vi fortsætte med at have et velfungerende og brugbart arkiv, kan vi ikke afskaffe posten som daglig leder.

Udfordringen for Friskolearkivet er, at støtten fra Dansk Friskoleforening og DfL er god, men den er ikke god nok. Der skal mere til!

 

Karen Bisgaard og Birte Fahnøe har de sidste 2 år lavet et myrearbejde. De har ringet rundt til skolerne med en opfordring til at melde sig til støtteordningen med 3 kroner per elev per år.

Lis har netop registreret 2 nye skoler som forøger antallet af støtteskoler til 117 ud af de potentielle 256 skoler. 117 er mange, men det er ikke nok. Det er et ustabilt grundlag, som skolernes bidrag er på årsbasis. Og de skal kontaktes og genopfordres hvert år. Det er en prekær situation, som svækker Friskolearkivets eksistens. Og derfor skal vi have en Støtteforening. Støtteforeningen er ung med kun 1 år på bagen, men vi er så småt i gang.

Når jeg siger ”vi”, så er det Birte Fahnøe, som repræsentant for styrelsen, og jeg. Lars Bo valgte at trække sig af private årsager. Og Birte er desuden ved roret angående en ny udgave af friskolehistorien, og det kræver meget fokus og tid.

 

Og når jeg siger ”så småt”, så er det, fordi vi fortsætter med at kontakte skolerne omkring støtten med opringning og mail. Og der må vi konstatere, at kontakten til skolerne skal ske i løbet af dagen – ikke om aftenen. Det vil sige, at den opgave burde varetages af nogle, der har mulighed for at være aktive inden kl. 15.00 eller 16.00.

Vi, i Støtteforeningen, har været inviteret til 3 styrelsesmøder i arkivet siden november 2012. Det er vi rigtig glade for, da det giver et godt billede af, hvad Friskolearkivet beskæftiger sig med, og hvad planerne er. Men der har vi også en udfordring, og det er tid, da møderne bliver afholdt tidligt på dagen. Vi, som har arbejde udenfor friskoleverdenen, har svært ved at deltage…

Vi har en del ideer på bordet, der skal arbejdes videre med, udvikles og

og konkretiseres – eller kasseres:

-Korps af frivillige, som kan kontakte skolerne i løbet af dagen. Jeg kunne godt tænke mig, at I overvejer, hvem der kunne være interesseret og som har tid?

-Medlemskab med årlig personlig kontingent.

-Fondsmidler: et af arkivets fokus sidste år var digital indsamling af friskolernes hjemmesider, og scanning af vigtige arkivalier til opbevaring, forskning og formidling. Vi kigger på forskellige fonde med henblik på støtte til et projekt omkring digitalisering.

-Artikler i Friskolebladet, i Fyns Stiftstidende /Kontakt til Fyns Amts Avis.

-Få den gode historie ud i de lokale medier.

-Yderligere synliggørelse ved Dansk Friskoleforenings Landsmøde.

-Direkte opfordringer op støtte til Friskolearkivet ved diverse møder i Friskoleforeningens regi.

-Aktivitet: En friskolearkivets dag med besøg i arkivet og med foredrag.

-Foredrag/Åbent Hus

-Synliggørelse af arkivet (godt, at arkivet er kommet på Facebook).

-Projekt for studerende på Den frie Lærerskole: Kan man innovere i fortiden?

-Landsdækkende konkurrence omkring formidling af friskolernes historie gennem Friskolearkivet

-Og meget mere…

 

Vi har også drøftet forskellige punkter:

 

-Skal man overveje en kontribution ved lån eller konsultation af arkivalier?

-Kunne de 3 kroner per medlem ikke komme fra kontingent til Friskoleforeningen?

-Sponsorat fra private virksomheder - friskoler rummer mange muligheder for sponsorater.-Eksponering af arkivalier –der skal præserveres, men vi skal huske at eksponere Friskolearkivet – Friskolearkivet skal endnu mere op til

overfladen.

 

Der er mange muligheder, men vores fokus er helt klart at fortsætte med Støtteskolerne. Vi skal arbejde hårdt for at skaffe midler, og alle midler kan bruges!

 

Anne Tribondeau/formand for Støtteforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

 

4. Valg af bestyrelsesmedlem og personlig suppleant.

 

5. Valg af én revisor samt personlig suppleant for et år.

 

6. Indkomne forslag.

 

7. Eventuelt

 

Venlig hilsen styrelsen for Friskolearkivet

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet afholdt

onsdag den 30. maj 2012 kl. 15 på Den frie Lærerskole i Ollerup.

 

 

 

1.Valg af dirigent.

Cecil Christensen valgtes til dirigent og orienterede indledningsvis om den stiftende generalforsamling i Støtteforeningen. Herefter konstaterede Cecil, at generalforsamlingen iflg. vedtægterne var rettidigt indkaldt.

 

2.Bestyrelsens beretning.

Da Støtteforeningen endnu ikke har begyndt deres virke, var der ikke tale om en egentlig beretning med derimod om en orientering fra formanden for Friskolearkivets styrelse, Birte Fahnøe Lund. Birte

orienterede om, at der nu er 125 støtteskoler, og at ”opråbet” til landsmødet i Dansk Friskoleforening afstedkom yderligere 3 nye støtteskoler. At antallet af Støtteskoler endnu ikke er større skyldes, at ”rundringning” til hver enkelt skole er et meget stort men også et nødvendigt arbejde for at opnå, at skolerne bliver støtteskoler.

 

3.Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

Forretningsfører for Friskolearkivet, Ebbe Lilliendal, orienterede om, at de nuværende støtteskoler i september 2012 modtager indbetalingsbrev for indbetaling at støttebeløb for 2012 (3 kr. pr. elev).

Cecil Christensen pegede på, at Støtteforeningen bør have selvstændig konto adskilt fra Friskolearkivets konto. Lars Bo Jensen kommenterede hertil, at det er bedst at have helt ”vandtætte skodder”. Dette diskuteres i de to styrelser (Styrelsen for Friskolearkivet og Styrelsen for Støtteforeningen).

 

4.Valg af bestyrelsesmedlem og personlig suppleant.

Friskolearkivets styrelse foreslog Anne Tribondeau og Lars Bo Jensen til styrelsen for Støtteforeningen for Friskolearkivet. Lars Bo og Anne valgtes, og ved lodtrækning fik Anne ”lykkemønten” og blev dermed formand for støtteforeningens styrelse. Dernæst valgtes Bent Toelberg som personlig suppleant for Anne Tribondeau, og Hens-Henrik Pedersen valgtes som personlig suppleant for Lars Bo Jensen. Det tredje medlem til styrelsen for Støtteforeningen udpeges af styrelsen for Friskolearkivets på dennes konstituerende møde.

 

5.Valg af én revisor samt personlig suppleant for et år.

Arne Skovmand valgtes til revisor, og Mads Bisgaard valgtes som personlig suppleant for Arne Skovmand.

 

6.Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

7.Eventuelt

Der var intet under Eventuelt.

 

 

Dirigent:Referent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Friskolearkivet som historisk dokumentation er enestående for friskolerne – det er da et drive, der vil noget!