Støtteforeningen for Friskolearkivet


Vedtægt


§ 1.

Friskolearkivets støtteforening har hjemsted i Ollerup Sogn, Svendborg Kommune§ 2.

Foreningens formål er at medvirke til, at Friskolearkivet kan leve op til sit formål med at samle, registrere, opbevare og formidle arkivalier fra friskoler og Den frie Lærerskole samt skabe interesse for samlingerne§ 3.

Medlem af foreningen kan enhver bliver, der vil yde en økonomisk og/eller aktiv indsats til opnåelse af formålet. Aktive medlemmer kan indgå i et arkivudvalg, som nedsættes af bestyrelsen for Friskolearkivet§ 4.

Foreningens drift gennemføres ved personlige medlemskontingenter, frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og bibringe medlemmerne samhørighedsfornemmelse med Friskolearkivet.

Stk. 2.

Institutioner kan optages som medlemmer ved indbetaling af medlemsbidrag, der fastsættes af bestyrelsen. I forhold til foreningen kan en institution deltage med 3 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.§ 5.

Efter beslutning i bestyrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af formålet. Foreningen kan oparbejde formue som garanti for fremtidig støtte, men kan også beslutte, at indkomne beløb straks overføres til Friskolearkivet.

Stk. 2.

Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes i pengeinstitut eller i sikre værdipapirer, dersom midlerne ikke er overført til Friskolearkivet. Værdipapirer, bank- eller sparekassebøger m.v. skal noteres i foreningens navn, og det påhviler bestyrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.§ 6.

Medlemsskabet giver ikke nogen ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, men medlemmer har ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan afgive stemme på andres vegne, jf dog §4 stk. 2..
§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. april til 31. maj. Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i tilknytning til årsmødet i Friskolearkivet. Den indkaldes ved annoncering på Friskolearkivets hjemmeside og ved e-mail til de medlemmer, der har givet oplysning om elektronisk kontaktmulighed. Indkaldelsen skal ske ved mindst 8 dages varsel med følgende faste dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4.Valg af bestyrelsesmedlem og personlig suppleant.

5.Udpegning af op til 5 stemmeberettigede repræsentanter til Friskolearkivets årsmøde.

6.Valg af én revisor samt personlig suppleant for ét år.

7.Indkomne forslag.

8.Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. marts.§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne ønsker det. - Den indkaldes af bestyrelsen af bestyrelsen som ordinær generalforsamling, idet særlig dagsorden skal opgives.§ 10.

Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen (jfr. ½ 14 OG 15).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Over generalforsamlingens føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører.§ 11.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, idet der hvert år afgår et medlem. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling. Bestyrelsen for Friskolearkivet udpeger det 3. medlem. - Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler.§ 12.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres. Der føres en beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed.

Stk. 2.

Foreningen tegnes ved formanden i forening med kassereren. Meddelelse af bankfuldmagt kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.§ 13.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år inden den 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status, som skal revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor før generalforsamlingens afholdelse. - ved revisors forfald tiltræder den personlige suppleant.

Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn. Sådanne skal beskrives i regnskabets revisionskommentarer.§ 14.

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med totredjedeles majoritet på en generalforsamling, hvor forslag til ændring er på dagsordenen.§ 15.

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedels majoritet, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.

Det påhviler styrelsen at fungere, indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet. Mulige overskydende midler tilfalder Friskolearkivet. - Alle arkivalier overdrages til "Friskolearkivet" i Ollerup.§ 16.

Støtteforeningens medlemskreds vil i første omgang bestå af den kreds af personer og institutioner, som direkte har støttet Friskolearkivet, og som opfylder denne vedtægts § 3. Foreningen vælger bestyrelse på generalforsamlingen i foråret 2012 og indleder herefter driften. Stiftelsesdatoen er den 20. juni 2011.Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 20./6. 2011Underskrevet af stifterne:Anne Tribondeau  Birte Fahnøe Lund  Cecil Christensen

 
At Friskolearkivet som historisk dokumentation er enestående for friskolerne – det er da et drive, der vil noget!