FriskolensArkivStempel

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Friskolearkivet

Formand
Poul Ejvind Hansen, Ferritslevvej 20, 5800 Nyborg, tlf. 41560145,
mail: zumbanata@gmail.com

Kasserer
Birte Fahnøe Lund, Nørremarksvej 50, 5762 Vester Skerninge,
mobil: 20579771
mail: bifalu@post6.tele.dk

Næstformand
Birte Fahnøe Lund, Nørremarksvej 50, 5762 Vester Skerninge,
tlf. 20579771
mail: bifalu@post6.tele.dk

Sekretær
Barbara Erben, Stationsvej 30B, 5792 Årslev,
mobil: 29724530
mail: barbara@erben.dk

Suppleant for Poul Ejvind Hansen

Elin Jeppesen, Rudmevej 118, 5750 Ringe, tlf. 60847172, mail: rudmevej118@gmail.com

”Det er med beklagelse at vi må melde afslag på Deres ansøgning.”

Af Birte Gam-Jensen
Formand for Støtteforeningen for Friskolearkivet

Sådan lød et af de afslag, vi har fået på vores efterhånden ganske mange fondsansøgninger om midler til en ny hjemmeside til Friskolearkivet.

En del af afslagene var ubegrundede, og andre nævnte, at man forbandt hjemmeside med drift, og drift vil man ikke støtte. Vi fortsætter med at søge fonde, men nu har styrelsen for Friskolearkivet afsat midler til den nye hjemmeside, og arbejdet er påbegyndt.

Uagtet at de mange fondsansøgninger hidtil ikke har udløst støtte, blev jeg alligevel foreslået som formand for Støtteforeningen – og valgt på et møde, hvor jeg ikke var til stede. Det var vældigt smigrende, og jeg takkede ja.

Udover fondsansøgninger har jeg produceret boganmeldelser for Friskolearkivet i flere år. Arkivet råder over meget guld i håndbogssamlingen, og man forbavses over, hvad man møder af tankegods og betragtninger undervejs, som her fra Grundtvig:

”Det kan vistnok være godt, at der er et sted, hvor Forældre kunne sende deres Børn hen, når det ikke er for slet Vejr.”

Der er meget tungt stof ind i mellem, men der er også let humor:

Snildeligt snørede Sabotørerne Shellhusets Skurke, snildeligere snørede Statsmændene Sabotørerne.” Det er Børge Outzes parodiske kommentar til en konkurrence i Politiken umiddelbart efter 2. verdenskrig: Forklar på 10 Linier, hvad Demokrati er. (”Spidser” af Børge Outze og Erik Seidenfaden, grundlæggere af Information).

pastedGraphic.png    pastedGraphic_1.png

 

Og hvor mange kender til H. C. Frederiksen, der var skoleleder for 100 år siden og fandt, at det var enhver lærers pligt at sætte sig ind i Grundtvig og Kold, skønt hans egen tilgang til undervisningen mere minder om A. S. Neills fra de engelske Summerhill-skoler?

”Det vigtigste i skolens liv er alt det, der ikke står på skemaet”, sagde H. C. Frederiksen, der var arg modstander af prøver og eksamen.

Udover den tydelige underholdningsværdi – alene Grundtvigs korrespondance med en tidligere kultusminister bidrager på en helt særlig måde til vores ordforråd – og bevidstheden om, at nogen har kæmpet for de undervisningsmuligheder, vi er privilegeret med i dag, så er der meget anvendeligt tankegods, der er godt at have med i fremtidig planlægning. Derfor anmeldelser af gamle bøger, og derfor en opgave man kan påtage sig med begejstring.

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

En mangfoldighed af opgaver. Fondsansøgninger går hånd i hånd med støvsugning af C. Kold.

 

 

 

 

 

 

 

Birte Gam-Jensen, formand for Støtteforeningen for Friskolearkivet siden 2018, boganmelder for Friskolearkivet siden 2012, tidligere ansat i Dansk Friskoleforening og tidligere forælder på Enghaveskolen – Faaborg Friskole. Nuværende indehaver af textbutikken.dk, datalogistuderende på SDU og redaktør på bogvægten.dk

Baglandet udvides med en støtteforening

Af Cecil Christensen

Arkivudvalgsmedlem i Friskolearkivet

I 2009 stod klart, at Videns- og Studiecenter for Fri Skole ikke kom til at indgå i et samarbejde, der kunne lette Dansk Friskoleforening for det ekstraordinært høje tilskud, som var blevet ydet til denne institution. Ikke uventet kom der et pres for at få vurderet, om institutionen egentlig indeholdt kvaliteter, der var værd at bevare.

Efter flere interne drøftelser blev det tydeligt, at skulle institutionen videreføres, måtte Biblioteket for det Folkelige Arbejde finde en anden ejer eller lægges i depot. Ved bruddet mellem foreningerne havde ingen haft fokus på dette bibliotek med dets mange tusinde bind, hvorfor det uden diskussion var indgået i både ABFA og Videns- og Studiecenter for Fri Skole. Det var selvfølgelig arbejdskrævende, selv om der ikke længere var økonomi til fortsat at holde det aktivt. Dansk Friskoleforening krævede nu, at der blev fundet en løsning, som kunne drives med et lavere tilskud og skabe koncentration om de nærmest uvurderlige friskolearkivalier. Disse havde altid været stedbørn i Biblioteket for det Folkelige Arbejde, hvor primært nogle frivillige friskolefolk havde til opgave at få styr på sortering og registrering. I Nornesalens aktive periode og ABFA´s første år med afviklingstilskud havde arkivarer søgt at skabe faglig orden i arkivet, men arbejdet led under, at nogle af de mest aktive friskolefolk var afgået ved døden, og arkivarerne havde just ikke indgående kendskab til friskoler.

Stillet over for denne besked var det modigt, at nogle af de mest aktive i Videns- og Studiecenter for Fri Skole påtog sig den næsten umulige opgave at genoplive et egentligt friskolearkiv. Birte Fahnøe Lund bad mig hjælpe med at udfærdige vedtægter, som var forhåndsdrøftet i bestyrelsen på et tidspunkt, hvor der blev udtænkt mange scenarier for en afvikling af Biblioteket for det Folkelige Arbejde. Det lykkedes os at få udfærdiget et sæt vedtægter, som i hovedsagen opfyldte bestyrelsens ønsker og tilkendegivelser fra Dansk Friskoleforening og Den frie Lærerskole, mens Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder havde meldt fra. Vedtægterne blev vedtaget på årsmødet i 2010, idet navnet dog kom til stor diskussion, da personer tilknyttet Vartov-Arkivet var mødt op og protesterede højlydt mod, at arkivet kom til at hedder noget med ”fri skole”. Som dirigent endte jeg med at foreslå navnet Friskolearkivet, som heldigvis kunne accepteres af repræsentanterne for lærerskolen.

Friskolearkivet blev som dets nutidige forgængere stiftet som en selvejende institution, hvor et repræsentantskab på årsmødet tager stilling til institutionens drift og vælger bestyrelse. Det ville give et bagland bestående af 10 personer, som ligeligt var udpeget af Den frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening, men for at gennemføre driften blev det anset for ønskværdigt, hvis gruppen af aktive frivillige fik mulighed for at få indflydelse. Vedtægterne indeholdt derfor en bestemmelse om, at baglandet skulle udvides med en støtteforening, der skulle sikres status på lige fod med Dansk Friskoleforening og Den frie Lærerskole.

Den nyvalgte bestyrelse fik travlt med at afvikle biblioteket, som i godt samarbejde med Syddansk Universitet blev flyttet dertil, mens Lis Toelberg fik udvalgt en betydelig håndbogssamling, der i dag står som den nødvendige baggrundslitteratur i Friskolearkivet. Det var et kæmpearbejde, så støtteforeningen havde ikke førsteprioritet i 2010. I forsommeren 2011 bad Birte Fahnøe Lund mig om at udfærdige vedtægt for en støtteforening. Bestyrelsen havde i første omgang udpeget nogle foreløbige ”støttepersoner”, og vi blev således 3, der en eftermiddag traf beslutning om at danne en støtteforening på et stiftende møde den 20. juni 2011. Årsmødet var på dette tidspunkt afholdt, hvorfor følgende bestemmelse var en del af vedtægten:

Støtteforeningens medlemskreds vil i første omgang bestå af den kreds af personer og institutioner, som direkte har støttet Friskolearkivet, og som opfylder denne vedtægts § 3. Foreningen vælger bestyrelse på generalforsamlingen i foråret 2012 og indleder herefter driften.

Den første bestyrelse blev altså valgt i 2012, og i de første år var det helt overskyggende arbejde at få sammensat en medlemskreds bestående af støtteskoler. Da der var blevet en ledig bestyrelsesplads i 2014, lod jeg mig som nypensioneret overtale til at træde ind, men eftersom Anne Tribondeau gerne ville fritages for formandsposten, og Birte Fahnøe Lund ikke ønskede at varetage formandsposten både i arkivet og i støtteforeningen, blev jeg pludselig formand, selv om jeg egentlig ikke syntes, at det var en opgave, jeg havde lyst til. Efter mange år med foreningsopgaver var jeg mest motiveret for arbejdet med Friskolearkivets kerneopgaver. 

pastedGraphic.png    pastedGraphic_1.png    pastedGraphic_2.png
Anne Tribondeau var formand for Støtteforeningen for Friskolearkivet fra 2012 til 2014. Anne gav et meget klart signal under ”Hilsener” til Landsmødet i Dansk Friskoleforening den 3. maj 2013: ”Meld jer som støtteskole for Friskolearkivet, det giver ingen mening ikke at gøre det!”. Til Dansk Friskoleforenings 125-års jubilæum i 2011 var Anne medvirkende til, at arkivalierne blev taget ud i den sfære, de præsenterer sig bedst, nemlig foldet ud for interesserede!

Formandens opgaver er mest af organisatorisk art, og for en støtteforening er det vigtigste at søge og finde ekstra indtægter. Som Lisbeth Riis-Søndergaard har beskrevet, lykkedes det at finde midler til at udgive ”FRISKOLEHISTORIE  – en antologi” i to bind, da en del fondssøgninger gav resultat gennem et samarbejde mellem de to bestyrelser. De færreste fonde vil donere beløb til støtteforeninger, så ansøgningerne kom i det store og hele fra begge foreninger, og bestyrelsesarbejdet er fortsat vævet så meget ind i hinanden, at det kan være uklart, om en sag skal behandles i den ene eller anden instans. Personligt følte jeg helt klart, at der var mest behov for mig til de løbende arkivopgaver, men desuden ville jeg gerne have mere tid til at dyrke de historiske vinkler, som så rigeligt viser sig i Friskolearkivets samlinger. På årsmødet i 2018 trak jeg mig derfor ud af støtteforeningens bestyrelse.